Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Predmet općih uvjeta

1.1 Ovim Općim Uvjetima poslovanja Blitz – CineStar d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Blitz-CineStar d.o.o. iz Zagreba, Branimirova 29 (u daljnjem tekstu: Blitz – CineStar) kao davatelja usluge najma kino dvorana, predprostora kino dvorana (u daljnjem tekstu: lobija), osnovne i dodatne tehničke opreme s jedne strane, te naručitelja usluge najma kino dvorana, lobija, osnovne i dodatne tehničke opreme (u daljnjem tekstu: Naručitelj ) s druge strane . Opći uvjeti poslovanja kao prilog predstavljaju sastavni dio službenog dokumenta Ponude Blitz-CineStara. Na sve međusobne odnose između Blitz-CineStara i Naručitelja koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan potpisivanja Narudžbenice od strane Naručitelja.

Članak 2.

Područje djelovanja i rokovi

2.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naručene usluge koje pruža Blitz-CineStar. Opći uvjeti se odnose na narudžbe između Blitz – CineStara i Naručitelja.

2.2 Ponude Blitz-CineStara su obvezujuće samo ukoliko je Naručitelj pismenim putem naručio usluge Blitz-CineStara i to potpisanom i od strane ovlaštene osobe Naručitelja ovjerenom narudžbenicom (u daljnjem tekstu: Narudžbenica).

2.3 Blitz-CineStar mora zaprimiti Narudžbenicu najkasnije 14 (četrnaest) dana prije predviđenog datuma održavanja eventa.

2.4 Naručitelj Narudžbenicom prihvaća sve točke iz ovih Općih uvjeta osim ako nije drugačije dogovoreno (pismenim putem).

Članak 3.

Otkazivanje usluga

3.1 U slučaju otkazivanja narudžbe nakon potvrde Narudžbenicom, Primatelj usluge dužan je pismenim putem i telefonom obavijestiti Blitz-CineStar. Blitz-CineStar u slučaju otkazivanja narudžbe ima pravo Naručitelju ispostaviti račun u vrijednosti od 80% ukupne cijene za sve usluge koje su od multiplexa CineStar naručene putem Narudžbenice.

3.2 U slučaju da Blitz-CineStar ne uspije osigurati najam dvorane ili bilo koju od naručenih usluga ili mora otkazati event zbog okolnosti koje se nije dalo predvidjeti, spriječiti, izbjeći, radničkim sporovima, nestankom struje, Vladinim odredbama ili višom silom, Blitz-CineStar nije odgovoran za time nanesene štete ili gubitke Naručitelju.

Članak 4.

Promjena već naručenih usluga

4.1 U slučaju promjene već naručenog datuma za održavanje eventa, dvorane i/ili dodatne tehničke opreme za održavanje eventa od strane Naručitelja, Blitz-CineStar ne jamči potvrdu novog, promjenjenog datuma dvorane i/ili dodatne tehničke opreme za održavanja eventa. Prihvaćanje novog datuma, dvorane i/ili dodatne tehničke opreme za održavanje eventa isključivo ovisi o raspoloživosti kapaciteta i/ili dodatne tehničke opreme.

4.2 U slučaju promjene već naručene dvorane od strane Naručitelja, a u svrhu smanjenja kapaciteta dvorane za održavanje eventa, Blitz-Cinestar ima pravo ispostaviti račun Naručitelju za onu dvoranu koja je od multiplexa CineStar naručena putem Narudžbenice.

4.3 U slučaju promjene već naručene dvorane od strane Naručitelja, a u svrhu povećanja kapaciteta dvorane za održavanje eventa, Blitz-CineStar ima pravo ispostaviti račun Naručitelju za dvoranu većeg kapaciteta i to prema službenom cjeniku CineStar event centra.

4.4 U slučaju promjene vrste i/ili količine već naručene dodatne tehničke opreme od strane Naručitelja, Blitz - CineStar ima pravo ispostaviti račun Naručitelju za onu opemu koja se upotrebljavala za održavanje eventa.

Članak 5.

Usluge i cijene

5.1 Usluge se naplaćuju prema aktualnom službenom cjeniku CineStar event centra na dan narudžbe.

5.2 Sve cijene iz Cjenika su navedene neto i na njih se zaračunava zakonom propisna stopa PDV-a.

5.3 Blitz-CineStar pridržava pravo promjene ponuđenih cijena i usluga, kao i Općih uvjeta poslovanja CineStar event centra, ali ne i za usluge definirane Narudžbenicama koje su potvrđene u skladu s Člankom 2. Općih uvjeta.

5.4 Agencije i direktni kupci će, ukoliko žele, preuzeti količinski obvezu, a samim time i ostvariti uvjete za rabat i sklopiti s Blitz-CineStarom Ugovor o najmu, na zahtjev predati presliku registracije te prilikom potpisa Ugovora predati pravovaljan instrument osiguranja plaćanja.

Članak 6.

Popusti

6.1 Agencije i direktni Naručitelji stječu pravo na rabat na ukupnu godišnju cijenu zakupa dvorane i tehničke opreme samo ukoliko su temeljem ugovora s Blitz-CineStarom preuzeli količinsku obvezu. Količinska obveza se temelji na ukupnoj vrijednosti najma dvorana i tehničke opreme i to za period ne duži od jedne godine.

6.2 U slučaju da Naručitelj tijekom Ugovorne godine ne zakupi minimalnu godišnju vrijednost najma dvorana i opreme, Blitz-CineStar zadržava pravo fakturirati Naručitelju razliku u skladu s cijenama najma dvorana i opreme važećim na dan fakturiranja.

6.3 Za humanitarne akcije (Crveni križ, Liga za borbu protiv raka i sl...) odobravamo 50% popusta na usluge najma dvorana i dodatne tehničke opreme, ali samo ukoliko su pismeno unaprijed najavljene.

6.4 Direktni Naručitelji nisu ovlašteni Ugovorom stečeno pravo popusta ustupati trećima bez prethodne pismene suglasnosti Blitz-CineStara.

Članak 7.

Uvjeti plaćanja

7.1 Naručitelj se obvezuje uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u roku od 3 (tri) dana od datuma fakture. Uplata za izvršene usluge slijedi isključivo na žiro račun Blitz-CineStara.

7.2 U slučaju kašnjenja uplate Blitz-CineStar ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate.

Članak 8.

Reklamacije

8.1 Reklamacije se prihvaćaju samo u pismenom obliku i to najkasnije 3 (tri) dana od datuma izvršenja usluge

Članak 9.

Uvjeti korištenja prostora multiplexa CineStar

9.1 Naručitelj može koristiti naručene usluge samo u naručenu svrhu i samo za naručeno vrijeme.

9.2 Naručitelj se obvezuje započeti event u naručeno vrijeme i osigurati da organizatori i sudionici eventa napuste unajmljenu dvoranu i/ili lobi u ugovoreno vrijeme. Ukoliko Naručitelj prekorači ugovoreno vrijeme završetka eventa svaki slijedeći sat zaračunat će mu se po cijeni jednakoj iznosu maksimalnog broja prodanih kino ulaznica za ugovorenu dvoranu u prekoračenom terminu.

9.3 Naručitelj se obvezuje da će ugovorenu dvoranu i/ili lobi nakon eventa ostaviti u stanju u kakvom su dvorana i/ili lobi bile na početku priredbe (čiščenje dvorane i/ili lobija je isključeno iz ovog stavka). Blitz-CineStar nije odgovoran za bilo koju stvar ostavljenu ili zaboravljenu od strane Naručitelja, njegovih gostiju, ili bilo kojih drugih pravnih i fizičkih osoba koje rade u ime i/ili za Naručitelja u prostoru multiplexa CineStar.

9.4 Zabranjeno je bušiti, izrezivati i pričvršćivati na podove, zidove, stropove, filmsko platno, svjetla, reflektore, nosače za svjetla, nosače za reflektore, sjedala, vrata i plakatna mjesta iznajmljene dvorane, lobija, stepeništa, stupove ili bilo gdje u prostoru multiplexa CineStar Zagreb pomoću čavala, vijaka, samoljepljive trake ili bilo kojih drugih sredstava te vješati bilo što s krova bez prethodnog odobrenja od strane Blitz-CineStara.

9.5 Oglas, obavijest, znak, ukras, zastava, amblem ili uređaj bilo kakve vrste ne smije biti postavljen, korišten ili izložen bilo gdje u prostoru multiplexa CineStar bez prethodnog odobrenja od strane Blitz-CineStara. Isti uvjeti primjenjuju se i na vanjske dijelove multiplexa CineStar.

9.6 Naručitelj se obvezuje da će sam postaviti i rastaviti oglas, obavijest, znak, ukras, zastavu ili amblem bilo kakve vrste koji je postavljen, korišten ili izložen bilo gdje u prostoru multiplexa CineStar.

9.7 Bilo kakva vrsta izložbenog materijala koja je u vlasništvu Blitz – CineStara ne smije biti uklonjena iz prostora multiplexa CineStar bez prethodnog odobrenja od strane Blitz – CineStara.

9.8 Označeni izlazi za slučaj opasnosti ne smiju biti zapriječeni niti prolaz u njima smije biti sužen.

9.9 Zabranjeno je koristiti bilo kakve lako zapaljive materijale, izloške, prezentacijski pribor ili druge slične predmete koji bi na bilo koji način mogli izazvati i/ili pospješiti požar te na bilo koji način ugroziti imovinu i/ili osobe u multiplexu CineStar.

9.10 Naručitelj se obvezuje da će event biti biti proveden u skladu sa svim pravilima multiplexa CineStar i sa svim primjenjivim zakonima i da neće na bilo koji način ugroziti imovinu multiplexa CineStar ili osobe koje se nalaze u multiplexu CineStar.

9.11 Naručitelj preuzima odgovornost za svu štetu prouzročenu s njegove strane ili strane sudionika eventa u bilo kojem dijelu multiplexa CineStar ili na bilo kojem dijelu osnovne i/ili dodatne tehničke opreme. Naručitelj se obvezuje da će ili popraviti ili platiti cjelovitu zamjenu za svu materijalnu štetu na instalacijama, tehničkoj opremi ili bilo kojem dijelu ili inventaru bilo kojeg dijela Multiplexa CineStar Zagreb, koja je na bilo koji način izazvana od strane osoba koje rade u ime i/ili za Primatelja usluge, za vrijeme postavljanja ili rastavljanja tehničke opreme i za ugovoreno vrijeme trajanja eventa.

9.12 Naručitelj je odgovoran za osiguranje izloženih predmeta, dekoracija, tehničke opreme koja se nalazi u vlasništvu Naručitelja. Blitz-CineStar ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu na vlasništvu Naručitelja .

9.13 Naručitelj se obvezuje da u prostoru multiplexa CineStar neće prodavati bilo kakve proizvode i usluge.

9.14 Nije dozvoljeno povlačenje stolova, stolica, kutija ili nekih drugih pomagala (viličari, rudle i sl.) po prostoru multiplexa CineStar koji je prekriven tepihom.

9.15 Naručitelj je dužan osigurati pomoćno sredstvo za prijevoz i/ili prijenos bilo kakvih rekvizita kroz prostor multiplexa CineStar. Ukoliko Naručitelj želi od Blitz-CineStara posuditi pomoćna sredstvo za prijevoz bilo kakvih rekvizita dužan je o tome obavijestiti Blitz-CineStar minimalmo 2 (dva) dana prije predviđenog datuma održavanja eventa.

Članak 10.

Uvjeti korištenja tehničke opreme u prostoru multipleksa CineStar

10.1 Blitz-CineStar se obvezuje osigurati slijedeću osnovnu tehničku opremu koja je uključena u cijenu najma dvorane: LCD projektor, dvoransko osvjetljenje, dvoransko ozvučenje, filmsko platno, audio mikseta, 2 (dva) mikrofona (bežična ručna), govornički pult i konferencijski stol.

10.2 Nije dozvoljeno korištenje bilo kakve vrste tehničke opreme (osim osnovne i dodatne opreme koja je u vlasništvu Blitz – CineStara) u multiplexu CineStar bez prethodnog odobrenja od strane Blitz – CineStara.

10.3 Ukoliko Naručitelj koristi vlastitu tehničku opremu dužan je osigurati ispravnost iste kako njenom uporabom ne bi uzrokovao štetu na bilo kojem dijelu multiplexa CinesSar.

10.4 U slučaju da Naručitelj nije zadovoljio sve tehničke uvjete koji su potrebni za ispravno funkcioniranje tehničke opreme te iz tog razloga nije u mogućnosti održati event ili se iz istog razloga event ne odvija prema ugovorenom vremenu i/ili planu, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost za time nanesene štete i/ili gubitke Naručitelja.

10.5 Naručitelj se obvezuje da će sam postaviti svoju tehničku opremu i rastaviti istu nakon završetka eventa.

10.6 Blitz-CinesSar se obvezuje da će izvršiti sve ugovorene tehničke pripreme i zadovoljiti sve preduvjete koji su potrebni kako bi Naručitelj mogao koristiti ugovorenu osnovnu ili dodatnu tehničku opremu.

10.7 Blitz-CineStar se obvezuje da će osigurati ispravnu ugovorenu osnovnu i dodatnu tehničku opremu koju će koristiti Naručitelj.

Članak 11.

Konzumiranje hrane i pića u prostoru multipleksa CineStar

11.1 Naručitelj ima mogućnost korištenja usluge posluživanja već pripremljene hrane (u daljnjem tekstu: Usluga cateringa), u multiplexu CineStar od strane treće fizičke ili pravne osobe koja je zakonski registrirana za obavljanje djelatnosti pripremanja i opskrbe hranom za potrošnju na drugom mjestu (u daljnjem tekstu: djelatnost cateringa) i ispunjava minimalne tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti cateringa (u daljnjem tekstu: Ugostitelj), koji su propisani u Pravilniku o razvrstavanju, minimalim uvjetima i kategorizaciji ogostiteljskih objekata donešenom od strane Ministarstva turizma RH, pod uvjetom da je ista usluga prethodno najavljena i odobrena od strane Blitz-CineStara.

11.2 Ukoliko Naručitelj koristi usluge Ugostitelja u prostoru multiplexa CineStar, Blitz-CineStar ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane poslužene od strane Ugostitelja (definicija hrane propisana je Zakonom o hrani Republike Hrvatske, Opće odredbe, Članak 3) ili za bilo kakve negativne posljedice koje mogu nastati kao rezultat konzumiranja hrane i/ili pića koji ne zadovoljavaju zakonom propisanu zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane koja je definirana u poglavlju III, Zdravstvena ispravnost hrane, Zakona o hrani Republike Hrvatske, a koje su pripremljene i poslužene od strane Ugostitelja.

11.3 Ukoliko Naručitelj koristi usluge cateringa Ugostitelja u prostoru multiplexa CineStar, dužan je iste upoznati sa pravilima navedenim u članku 12.

11.4 Ukoliko je Naručitelj od Blitz-CineStara unaprijed naručio određenu količinu hrane, pića i /ili napitaka, a Naručitelj na dan održavanja eventa zahtjeva veću količinu naručene hrane, pića i /ili napitaka od Blitz-CineStara, Blitz-CineStar ima pravo ispostaviti račun Naručitelju na osnovu broja stvarno konzumirane količine hrane, pića i/ili napitaka.

11.5 Nije moguće smanjiti već unaprijed naručenu količinu hrane, pića i /ili napitaka od strane Blitz – CineStara.

Članak 12.

Obveze Ugostitelja

12.1 Svi Ugostitelji koji obavljaju svoju djelatnost u prostoru multiplexa CinesStar dužni su na zahtjev predočiti kopiju registracije tvrtke za djelatnost cateringa koju obavljaju, te kopiju rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti cateringa, izdanu od strane nadležnih državnih institucija.

12.2 Ugostitelji su odgovorni za postavljanje, rastavljanje i čišćenje svih osnovnih i pomoćnih sredstava koje su potrebne za obavljanje njihove djelatnosti u prostoru multiplexa CineStar

12.3 Sve pomoćne prostorije koje koristi Ugostitelj u prostoru multipleksa CineStar, a služe mu za odlaganje bilo kakvih stvari, kutija, smeća i sl. ugostitelj je dužan ukloniti po završetku pruženja Usluge cateringa

12.4 Postav stolova, uporaba bilo kakvih dekoracije koje se koriste za ukrašavanje stolova i sl. (svijeće, prskalice i sl.) moraju biti odobrene od strane odgovornog djelatnika Blitz-CineStara.

12.5 Ugostitelj je dužan osigurati sva osnovna i pomoćna sredstva koja su mu potrebna za obavljanje njegove djelatnosti u prostoru multiplexa CineStar (stolove, stoljnjake, čaše i sl.).

12.6 Nije dozvoljeno pomicanje ili korištenje bilo koje vrste namještaja, ukrasa, izložbenog materijala koji je u vlasništvu Blitz-CineStara bez odobrenja od strane odgovornog djelatnika Blitz-CineStara. Ugostitelj je odgovoran za vraćanje bilo koje vrste namještaja, ukrasa ili izloženih materijala koji su u vlasništvu Blitz-CineStara na prvobitnu poziciju.

12.7 Nije dozvoljeno povlačenje stolova, stolica, kutija ili nekih drugih pomagala (viličari, rudle i sl.) po prostoru multiplexa CineStar koji je prekriven tepihom.

12.8 Ugostitelj dostavu obavljaju na stražnjem ulazu u multiplex CineStar namjenjenom samo za ulaz službenih osoba i to isključivo pomoću teretnog lifta.

Članak 13.

Posredovanje u usluzi cateringa

13.1 Blitz –CineStar je temeljem zasebnih ugovora ovlašten od Ugostitelja ovlašten nuditi, u okviru ponude CineStar event centra, njihove proizvode i usluge i to u skladu s uvjetima navedenim u predmetnim ugovorima.

13.2 Blitz-CineStar i Ugostitelj odgovorni su isključivo za svoje usluge te, u skladu s time, zasebno naplaćuju svoje usluge. Isključena je, u slučaju spora s trećima, bilo kakva odgovornost jedne strane za eventualne propuste druge.

13.3 Blitz-CineStar ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane (definicija hrane propisana je Zakonom o hrani Republike Hrvatske, Opće odredbe, Članak 3) i/ili za bilo kakve negativne posljedice koje mogu nastati kao rezultat konzumiranja hrane i/ili pića koji ne zadovoljavaju zakonom propisanu zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane, definiranu u poglavlju III, Zdravstvena ispravnost hrane, Zakona o hrani Republike Hrvatske, u prostoru multipleksa CineStar, a koje su pripremljene i poslužene od strane Ugostitelja.

13.4 U slučaju otkazivanja narudžbe cateringa od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan o tome pismeno i usmeno obavijestiti Blitz-CineStar 5(pet) dana prije predviđenog datuma održavanja eventa. Ukoliko Naručitelj ne otkaže naručene usluge u navedenom roku, Blitz-CineStar ima pravo fakturirati Naručitelju iznos u vrijednosti od 50% ukupne cijene za naručene usluge od strane Ugostitelja.

13.5 Naručitelj se obvezuje izvršiti uplatu za izvršenu uslugu Ugostitelja isključivo na žiro račun Ugostitelja i to u roku od 3 (tri) dana od datuma fakture Ugostitelja

13.6 Reklamaciju koja se odnosi na usluge Ugostitelja, Naručitelj proslijeđuje direktno Ugostitelju i to u roku od 3 (tri) dana od izvršenja usluge.

Članak 14.

Autorska prava

14.1 Naručitelj jamči da je, u skladu s važećim Zakonskim propisima RH, za korištenje svih usluga, proizvoda te audio vizualnim materijala trećih osoba regulirao sve svoje obveze prema trećima po osnovi autorskih i drugih prava te da će takvo eventualno potraživanje trećih u cijelosti preuzeti na sebe.

Članak 15.

Snaga Općih uvjeta poslovnja i rješavanje sporova

15.1 Ovdje navedeni Opći uvjeti obvezujući su i za Blitz-CineStar i za Naručitelja koji je, u skladu s ovdje navedenim uvjetima uputio pismenu Narudžbenicu za korištenje usluge CineStar Event centra te u slučaju spora imaju snagu ugovora. sve sporove strane će rješavati sporazumno. Ukoliko to nije moguće, za rješavanje spora nadležan je sud u Zagrebu.