Izjava o privatnosti-COVID-19

Izjava o privatnosti društva BLITZ-CINESTAR d.o.o. u odnosu na podatke koji se prikupljaju radi sprječavanja širenja bolesti izazvane virusom COVID-19

Opće informacije
1. Društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. 
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte osobni.podaci@cinestarcinemas.eu.
5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.blitz-cinestar.hr.
6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
7. U odnosu na ostale osobne podatke koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje molimo pročitajte (opću) Izjavu o privatnosti Društva dostupnu na web stranici www.blitz-cinestar.hr.

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka
Ova Izjava o privatnost objašnjava:
• Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;
• Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;
• Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
• Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
• S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
• Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke.

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje
1. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od Ispitanika uključuju:
- za Ispitanike koji ulaznice kupuju online: ime i prezime, e-mail adresa;
- za Ispitanike koji ulaznice kupuju na blagajnama: broj telefona.

2. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Način prikupljanja osobnih podataka
1. Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika koji ulaznice kupuju online kao dio poslovnih procesa rezervacije i kupovine ulaznica (podaci se dostavljaju za vrijeme online kupovine ulaznica) (detaljnije pojašnjeno u općoj Izjavi o privatnosti Društva dostupnoj na web stranici www.blitz-cinestar.hr), a osobne podatke Ispitanika koji ulaznice kupuju na blagajni i na Ticketomatu, neposredno od Ispitanika prilikom kupovine ulaznice upisivanjem osobnih podataka u računalni sustav koji bilježi kupoprodajnu transakciju.
2. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja je navedena u ovoj Izjavi o privatnosti u vrijeme prikupljanja tih podataka.
3. Obzirom na svrhu prikupljanja osobnih podataka, traženi podaci su obvezni te ako iste ne pružite nećete moći dovršiti transakciju kupovine ulaznica.

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka
1. Osobni podaci sukladno ovoj Izjavi prikupljaju se sukladno važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi o privatnosti je mogućnost dostave osobnih podataka nadležnoj epidemiološkoj službi za potrebe kontaktiranja Ispitanika u slučaju saznanja da je netko od posjetitelja predstave kojoj je Ispitanik nazočio, pozitivan na virus Covid-19.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno, upozoravamo Vas da smo obvezni u cilju sprječavanja širenja zaraze izazvane virusom Covid-19 osobne podatke prikupljene sukladno ovoj Izjavi o privatnosti podijeliti s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Osobe s kojima dijelimo Vaše osobne podatke u Izjavi o privatnosti.

2. Osobni podaci prikupljeni sukladno ovoj Izjavi od Ispitanika koji ulaznice kupuju online čuvaju se u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika) trajno ili dok korisnik (Ispitanik) ne zatraži brisanje svog korisničkog računa obzirom na to da se isti čuvaju u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade. U odnosu na Ispitanike koji ulaznice kupuju online, ali su neregistrirani korisnici (Ispitanici) kao i u odnosu na Ispitanika koji ulaznice kupuju na blagajni i na Ticketomatu, osobni podaci prikupljeni sukladno ovoj Izjavu čuvaju se četrnaest (14) dana od dana izvršene transakcije.

Osnove za obradu osobnih podataka
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke sukladno ovoj Izjavi na temelju članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade) te točke d) istog članka Opće uredbe (obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe).

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke
Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke prikupljene u skladu s ovom Izjavom samo sa ovlaštenim javnim (epidemiološkim) službama ili drugim nadležnim tijelima za svrhe za koje su isti prikupljeni. 
Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva.

Zaštita Vaših osobnih podataka
1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke.
2. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
3. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
4. Voditelj obrade se pridržava međunarodno priznatih standarda PCI DSS u pogledu transakcija kreditnim/debitnim karticama te internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sustavom te infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva. 

Prava ispitanika
1. Podnošenje prigovora - Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Vice Vukova 6, 10000 Zagreb, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: osobni.podaci@cinestarcinemas.eu.
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.

3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: osobni.podaci@cinestarcinemas.eu kako bismo ažurirali Vaše podatke.

4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod Zakonom propisanih obveza arhiviranja.

5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
9. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
10. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge.
12. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.