OPĆI UVJETI KORIŠTENJA GAMING DVORANE

Opći uvjeti korištenja Gaming dvorane
 
Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti kratkoročnog korištenja dvorane za gaming u CineStar Zagreb Zapad kinu koje se nalazi u Z Centar (dalje u tekstu: GAMING dvorana), kao i pratećih usluga (korištenje opreme CineStar kina (kinoplatno, gaming stolice, pristup internetu), korištenje bara CineStar Zagreb Zapad kina, korištenje rođendaonice CineStar Zagreb Zapad kina, asistencija tehničkog osoblja, dalje u tekstu: Usluge) za potrebe organizacije i održavanja e-sport natjecanja i gamerskih evenata, privatnog gaminga i prijenosa gamerskih evenata, koju GAMING dvoranu i Usluge daje na kratkoročno korištenje društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117 (dalje u tekstu: "CineStar", ili „Blitz-CineStar“).
 
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o kratkoročnom korištenju GAMING dvorane upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja GAMING dvorane. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@cinestarcinemas.eu ili direktno osoblju CineStar-a.
 
Prihvaćanje Općih uvjeta
 
Slanjem upita za kratkoročno korištenje GAMING dvorane sa ili bez pratećih Usluga, prihvatom ponude, plaćanjem cijene, korištenjem GAMING dvorane ili ulaskom u GAMING dvoranu prihvaćate ove Opće uvjete korištenja GAMING dvorane (dalje u tekstu: "Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga CineStara.
 
Na sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Blitz-CineStara dostupni na website-u www.blitz-cinestar.hr. U slučaju drugačijeg uređenja pojedinih pitanja ovim Općim uvjetima i drugim općim uvjetima ili pravilima Blitz-CineStara, prednost u primjeni imaju Opći uvjeti korištenja GAMING dvorane. 
 
Promjene Općih uvjeta (kako je gore definirano)
 
CineStar zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni i/ili dopuni ove Opće uvjete i takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije korištenja  GAMING dvorane ili ulaska u  GAMING dvoranu provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati s eventualnim promjenama istih.
 
Opće informacije i pravila korištenja  GAMING dvorane
 
 GAMING dvorana predstavlja jedinstvenu polivalentnu kino-gaming dvoranu koja se jednostavno preobražava iz filmske čarolije u veliku gamersku arenu.  GAMING dvorana uređena je u gamerskom stilu, a njena oprema omogućava transformaciju u gamersku bojišnicu s naglaskom na doživljaj igre na velikom platnu i uz vrhunski surround zvuk, kapaciteta od 181 stolica s VIP i LoveBox sjedalima. Ovim Općim uvjetima CineStar želi, između ostaloga, prikladno ukazati korisnicima na mogućnosti korištenja  GAMING dvorane za sljedeće namjene:
 
  • organizacija e-sport natjecanja i gamerskih evenata (dalje u tekstu: e-Sport);
  • private gaming (za građane) – iskustvo igre na velikom platnu (dalje u tekstu: Private gaming);
  • prijenos gaming evenata iz regije i svijeta (dalje u tekstu: Prijenos gaming evenata).
 
e-Sport: zona s 10 gaming pozicija i središnjom caster pozicijom.  GAMING dvorana postaje lokacija za famozan offline show. Na raspolaganju je puni kapacitet  GAMING dvorane (181 stolica s vip i lovebox sjedištima).
 
Private gaming: iskustvo igre za građane na velikom platnu kapaciteta do 20 osoba u unaprijed određenim terminima. Klijent je dužan imati vlastite igraće konzole i kontrolere i igrice, a CineStar team priprema svu ostalu potrebnu opremu (najmodernije veliko platno, vrhunski surround zvuk, i dr.). Igraće konzole Klijent je dužan ažurirati kod kuće kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje igre. Moguća je organizacija gamerskog partyja uz prateće Usluge.
 
Prijenos gaming evenata: Prijenos gaming evenata iz svijeta i regije za koje se prodaju posjetiteljima klasične kino ulaznice po pripadajućim kategorijama.
 
 
Upit za najam  GAMING dvorane i sklapanje ugovora
 
Klijent putem e-maila info@cinestarcinemas.eu ili online zahtjeva dostavlja CineStar-u upit za kratkoročno korištenje  GAMING dvorane u kojem navodi željenu namjenu i termin za korištenje  GAMING dvorane i to najkasnije sedam (7) dana prije željenog termina. U slučaju odobrenja upita CineStar će dostaviti Klijentu ponudu za plaćanje te je ugovor sklopljen prihvatom ponude od strane Klijenta i/ili uplatom avansa (ako je primjenjivo). Klijent će sve uplate prema CineStar-u izvršiti na račun CineStar-a IBAN broj: HR0625000091101135222 otvoren u Addiko bank d.d, u  Zagrebu. Nakon izvršene uplate CineStar će Klijentu ispostaviti račun u skladu s ponudom. U slučaju dodatno ostvarenih troškova Klijentu će se ispostaviti dodatni račun koji je Klijent dužan platiti na račun CineStar-a iz prethodnog stavka. Rezervaciju termina, odnosno plaćanje kratkoročnog korištenja GAMING dvorane i Usluga trenutno nije moguće provesti online, već isključivo na iznad opisani način.
 
Zapreke za sklapanje ugovora o kratkoročnom korištenju  GAMING dvorane
 
Blitz-CineStar neće prihvatiti upit Klijenta ako predviđeni događaj ne odgovara ambijentu/interijeru  GAMING dvorane zbog mogućeg nanošenja štete  GAMING dvorani i/ili pratećim Uslugama te iz drugih opravdanih razloga. Blitz-CineStar neće prihvatiti upit Klijenta i u sljedećim slučajevima:
 
-ukoliko je Klijent u trenutku podnošenja upita u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
-ukoliko Blitz-CineStar ima nenaplaćenih potraživanja prema Klijentu;
-ukoliko Klijent na zahtjev Blitz-CineStar-a ne dostavi potrebne dokumente;
-ukoliko je već dogovoreno korištenje  GAMING dvorane i/ili Usluga za druge potrebe.
 
Blitz-CineStar pridržava pravo otkazati i/ili prekinuti korištenje (i nakon sklapanja ugovora) te ukloniti iz  GAMING dvorane i/ili drugih prostorija u kojima se vrše Usluge, sve stvari Klijenta, o trošku Klijenta, ukoliko utvrdi da Klijent koristi  GAMING dvoranu za svrhe različite od ugovorenog te u slučaju više sile.
 
Klijent može raskinuti ugovor o korištenju GAMING dvorane bez naknade najkasnije 48 sati prije dogovorenog termina korištenja GAMING dvorane. U slučaju raskida ugovora o korištenju GAMING dvorane u razdoblju kraćem od 48 sati prije dogovorenog termina korištenja GAMING dvorane Klijent je dužan platiti Blitz-CineStar-u ugovornu kaznu zbog raskida u iznosu od XX% ukupne cijene iskazane u ponudi prihvaćenoj od strane Klijenta.
 
U slučaju da Klijent krši bilo koju svoju obvezu vezanu uz korištenje  GAMING dvorane i/ili Usluga, Blitz-CineStar ima pravo otkazati održavanje događanja. U tom slučaju Blitz-CineStar je ovlašten zadržati iznos uplaćen po ponudi i naplatiti Klijentu sve dodatne Usluge i cjelokupnu štetu uzrokovanu takvim kršenjem.
 
Za sva nepodmirena potraživanja od Klijenta, Blitz-CineStar ima pravo zadržati sve stvari Klijenta koja se nalazi u  GAMING dvorani i/ili drugim prostorijama u kojima se vrše Usluge do potpunog ispunjenja obveza Klijenta. Zadržanu imovinu Blitz-CineStar će uskladištiti o trošku Klijenta.
 
Za kratkoročno korištenje  GAMING dvorane nije moguće sljedeće:
  1. Plaćanje Stars Club karticama;
  2. Korištenje bilo kakvih pogodnosti na cijene ulaznica;
  3. Projekcija filmova iz redovne i proširene ponude CineStar kina ili reprodukcija vlastitog videosadržaja za vrijeme korištenja GAMING dvorane
Odgovornost
 
 GAMING dvoranu koristite isključivo na Vašu osobnu odgovornost.
 
Korisnici  GAMING dvorane dužni su se prema prostoru, inventaru i ostaloj opremi Blitz-CineStar-a u  GAMING dvorani odnositi s dužnom pažnjom. U slučaju nastanka štete u prostoru i/ili na inventaru i/ili ostaloj opremi Blitz-CineStar-a u  GAMING dvorani ili u slučaju nastanka štete prilikom korištenja Usluga, uzrokovane nepažnjom korisnika, koju nije moguće popraviti ili očistiti na licu mjesta, korisnik se obavezuje snositi troškove popravka, odnosno čišćenja ili eventualno kupovine nove opreme ili inventara, odnosno zamjene oštećenog dijela prostora ukoliko je šteta tog obujma i takve prirode da popravkom tj.  čišćenjem oštećene imovine CineStara ne bude bila moguća.
 
Za boravak djece u  GAMING dvorani obvezna je prisutnost roditelja ili druge odgovorne osobe. Korištenjem usluge  GAMING dvorane, bez ili uz povezane Usluge, svaka punoljetna osoba koja je dovela dijete, a nije roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta, garantira CineStar-u joj je dijete privremeno povjereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika djeteta.
 
Boravak djeteta u  GAMING dvorani ni na koji način se ne može smatrati povjeravanjem djeteta CineStaru ili bilo kojem članu osoblja CineStara u smislu odgovornosti za postupke djeteta.
 
Roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta ili odgovorna osoba, odgovara CineStaru za štetu koju počini njegovo dijete, nezavisno od postojanja osobne krivice i nezavisno od životnog uzrasta djeteta.
 
CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja korisnika protivno pravilima, sigurnosnim uputstvima i upozorenjima danim u ovim Općim uvjetima, kao i u Općim uvjetima poslovanja CineStara, kao i u drugim pravilima i uvjetima korištenja usluga CineStara važećim u danom trenutku nastanka štete.
 
CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja  GAMING dvorane, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje CineStara. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Općim uvjetima za vrijeme korištenja  GAMING dvorane, kao i protivno Općim uvjetima poslovanja CineStara, i u drugim pravilima i uvjetima korištenja usluga CineStara važećim u danom trenutku nastanka štete.
 
CineStar ne odgovara za gubitak ili štetu na stvarima ostavljenim na ulazu u  GAMING dvoranu ili u  GAMING dvorani, kao ni generalno za stvari unesene u prostorije u kojima se pružaju Usluge, odnosno prostor CineStar-a, ali u slučaju gubitka nekog predmeta možete se obratiti članu osoblja CineStar-a koji će provjeriti je li isti pronađen.
 
CineStar zadržava pravo zamoliti svakog Klijenta koji se ne pridržava ovih Općih uvjeta da napusti  GAMING dvoranu, odnosno prostorije u kojima se pružaju Usluge (prostorije CineStar Zagreb Zapad kina). Radnici CineStar-a imaju pravo uskratiti uslugu Klijentima ako se, prema procjeni osoblja CineStar-a, ti Klijenti ne ponašaju primjereno odnosno u skladu s ovim Općim uvjetima, Općim uvjetima poslovanja Blitz-CineStar-a, kao i svim drugim pravilima i uvjetima korištenja usluga Blitz-CineStar-a važećim u danom trenutku te će u tom slučaju biti zamoljeni da napuste  GAMING dvoranu, odnosno prostorije CineStar Zagreb Zapad kina.
 
Za vrijeme boravka u  GAMING dvorani i drugim prostorijama u kojima se pružaju Usluge, obavezni ste poštovati navedena pravila, sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStar-a.
 
Obveze Klijenta
 
Klijent ne smije  GAMING dvoranu i/ili sve ili pojedine Usluge koje su predmet korištenja, na bilo koji način omogućiti trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Blitz-CineStar-a.
 
Klijent će koristiti  GAMING dvoranu i/ili sve ili pojedine Usluge u svrhe navedene u upitu i u skladu s važećim propisima te uputama Blitz-CineStara.
 
U GAMING dvoranu je dopušteno unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mjestima multipleksa CineStar. Blitz-CineStar zadržava pravo zabrane ulaska u GAMING dvoranu ukoliko klijent sa sobom ima proizvode kupljene na drugome mjestu te ima pravo te proizvode zadržati do kraja kratkoročnog korištenja GAMING dvorane te potom vratiti iste njihovom vlasniku.
 
Za vrijeme trajanja korištenja nije dozvoljena prodaja niti nenaplatno dijeljenje proizvoda Klijenta u aranžmanu samog Klijenta, ako se navedeni proizvodi nalaze u ponudi CineStar kina.
 
Klijent se obvezuje da će sve svoje stvari koje unosi u  GAMING dvoranu i/ili prostorije Blitz-CineStar-a čuvati te Blitz-CineStar ne odgovara za uništenje i/ili oštećenje stvari Klijenta.
 
Klijent se obvezuje po završetku trajanja događaja Blitz-CineStar-u predati  GAMING dvoranu, bar i opremu koja je predmet Usluga u stanju u kakvom ih je preuzeo.
 
Klijent u cijelosti odgovara za svu štetu nastalu na  GAMING dvorani, baru i/ili opremi koja je predmet Usluga te se obvezuje bez odgode i prigovora po pozivu Blitz-CineStar-a istu naknaditi.
 
Primjenjivo isključivo na e-Sport uslugu. Klijent može započeti s postavljanjem vlastitih stvari (opreme ili proizvoda Klijenta) u  GAMING dvoranu isključivo u vremenu koje je prethodno dogovoreno sa Blitz-CineStar-om te ih je dužan ukloniti odmah po završetku događaja. Ukoliko Klijent ne ukloni svoje stvari iz  GAMING dvorane i/ili bara CineStar kina u navedenom roku, Blitz-CineStar ne odgovara za stvari Klijenta ostavljene u  GAMING dvorani i/ili baru te će se smatrati da je Klijent iste napustio i odrekao se prava vlasništva istih stvari.
 
Klijent je dužan koristiti  GAMING dvoranu isključivo za zakonom dopuštene sadržaje te u cijelosti odgovara za sadržaj (u bilo kojem obliku, uključujući, ali se ne ograničavajući na sadržaj u audio i video obliku, izgovoren, napisan ili na bilo koji drugi način) komuniciran tijekom korištenja GAMING dvorane. Blitz-CineStar ne odgovara za nikakve objave sadržaja vezane za korištenja GAMING dvorane učinjene od strane Klijenta te je za iste isključivo odgovoran Klijent.
Klijent jamči da ima ovlaštenja svih nositelja prava intelektualnog vlasništva i da raspolaže svim autorskim i drugim pravima u odnosu na sadržaj koji koristi ili prikazuje u  GAMING dvoranama kao i svim pravima potrebnim za javno prikazivanje istog sadržaja.
 
Klijent se obvezuje nadoknaditi svu štetu koja može nastati društvu Blitz-CineStar d.o.o. kao rezultat povrede autorskih prava ili bilo kojih drugih prava trećih osoba u odnosu na sadržaj koji koristi/prikazuje u  GAMING dvorani.
 
 
Opće odredbe
 
Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Zagrebu.
 
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Klijente koji su poslali upit, prihvatili ponudu, platili cijenu ili koristili  GAMING dvorane, bar i/ili isporuku Usluga nakon tog dana. Na Klijente s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.
 
Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Blitz-CineStara.